داستان آب و برق مجانی چه بود!

ادعای اینکه مردم به خاطر وعده‌های داده شده رهبران انقلابی به مبارزه با شاه برخاستند، هم درست است و هم نادرست. درست است چون نیروهای…