خرمشهر

۳۱ سال جنگ در خرمشهر

خوانندگان عزیز توجه فرمایید؛ خوانندگان عزیز توجه فرمایید؛ خرمشهر، شهر خون، آزاد شد. با تمامی سختی هایش چه زیباست فتح بعد از سقوط، چه زیباست…