چرایی و چگونگی شهر هوشمند!

چرایی و چگونگی شهر هوشمند!

امروزه بسیاری از شهرهای مهم دنیا به سمت هوشمند سازی در حرکت هستند، هوشمندی که موجبات مدیریت شهری بهتر در نگه داشت، توسعه و توزیع…